Všeobecné obchodní podmínky | Offroadsafari.cz

Všeobecné obchodní podmínky

723 772 882 8:00-20:00
Tripadvisor travelers choice 2022
CZ EN DE
Trocha nezbytné právničiny...

Obchodní podmínky Offroadsafari s.r.o.

(platné od 25. 5. 2018)

Čl. I.

Smluvní strany

 1. Poskytovatel: Offroadsafari s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, IČ 040 89 375, jako poskytovatel služby (dále jen „poskytovatel“).
 2. Kontaktní údaje poskytovatele: email: info@offroadsafari.cz tel. č. 605 231 697
 3. Objednatel: Jakýkoli subjekt, jemuž je služba poskytována dle těchto podmínek (dále jen „objednatel“).
 4. Poskytovatel a objednatel mohou být dále společně označováni jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“.

Čl. II.

Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) vycházejí z ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jsou jimi upravena vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služby Offroadsafari s.r.o.
 2. Závazkové vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem se při uzavírání a plnění závazků souvisejících s poskytováním, objednáváním a využíváním služby Offroadsafari s.r.o. vždy řídí těmito OP.

Čl. III.

Předmět služby

 1. Předmětem poskytování služby Offroadsafari s.r.o. je závazek poskytovatele poskytnout zážitkovou turistiku s odborným výkladem v prostředí objednaném objednatelem a reciproční závazek objednatele zaplatit poskytovateli za poskytování této služby sjednanou cenu.
 2. Cena každé jednotlivé služby je určena v katalogu akcí, které poskytovatel zveřejňuje na svých webových stránkách www.offroadsafari.cz, případně na svém facebookovém profilu. V případě individuálně koncipovaných akcí je cena smluvní.
 3. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se „cenou akce“ vždy rozumí cena sjednaná a uhrazená objednatelem. 

Čl. IV.

Vznik závazku

 1. Služba bude objednateli poskytnuta v termínu objednaném objednatelem prostřednictvím internetového formuláře, případě emailem či telefonickou objednávkou, která bude stranami potvrzena emailovou zprávou.
 2. V případě objednávky účasti na akci, která byla specifikována prostřednictvím internetových stránek www.offroadsafari.cz, případně na facebookovém profilu poskytovatele, se považuje smlouva za uzavřenou okamžikem objednání této služby objednatelem ve smyslu ust. § 1732 občanského zákoníku.
 3. V případě objednávky účasti na akci mimo ust. 2 tohoto článku je smlouva uzavřená okamžikem doručení akceptace objednávky objednatele, která je zaslaná poskytovatelem na objednatelem uvedenou emailovou adresu.

Čl. V.

Platba

 1. Objednatel je povinen uhradit cenu za objednané služby do 5 dnů od uzavření smlouvy.
 2. Platba je možná prostřednictvím platební brány GoPay, případně převodem z účtu na č. účtu 269506784/0300 pod variabilním symbolem uvedeným v potvrzovacím emailu poskytovatele.
 3. Faktura bude poskytovatelem vystavena a zaslána potvrzovacím emailem v případě platby převodem z účtu na účet poskytovatele. V případě platby prostřednictví brány GoPay bude faktura vystavena a zaslána provozovatelem této služby.

Čl. VI.

Právo odstoupit od smlouvy

 1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření bez uvedení důvodů.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí objednatel o svém odstoupení od této smlouvy informovat poskytovatele, společnost Offroadsafari s.r.o., se sídlem Na Příkopě 583/15, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 040 89 375 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem na emailovou adresu info@offroadsafari.cz. Objednatel může použít vzorový formulář, který je přílohou těchto podmínek, není to však jeho povinností.
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 4. Pokud odstoupí objednatel od smlouvy, vrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od objednatele obdržel. Platby budou provedeny na účet, z něhož byly přijaty, neuvede-li objednatel jinak.
 5. Objednatel v případě, že objednává účast na akci, která se bude konat dříve než 14 dní od uzavření smlouvy, tímto dává výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V tomto případě nemá objednatel právo na odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku, což bere tímto na vědomí.

Čl. VII.

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je oprávněn zrušit smluvenou akci z důvodu extrémně nepříznivých povětrnostních podmínek, dále v případě překážek, které nejsou objektivně poskytovatelem služby odstranitelné.
 2. V případě zrušení akce dle prvního odstavce tohoto článku bude objednateli navržen nový termín akce. Pokud tento termín nebude ze strany objednatele akceptován, bude mu refundována plná cena akce.

Čl. VIII.

Storno podmínky

 1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu rovněž do 30 kalendářních dnů před datem konání akce. V takovém případě je objednateli vrácena cena akce v plné výši.
 2. V případě, že objednatel ohlásí svou neúčast na akci do 14 kalendářních dnů před datem konání akce, bude mu vrácena polovina ceny akce.
 3. V případě, že objednatel obdržel účast na akci formou dárkového poukazu nebo dárkový poukaz využil při registraci, má do 30 dní před konáním akce nárok na uplatnění dárkového poukazu v jiný termín, dle aktuálně vypsaných akcí.
 4. Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze do data jeho platnosti, a to i v případě využití náhradního termínu podle předchozího bodu či přeregistrování na jinou akci.
 5. V případě, že objednatel objednává účast na akci, která se bude konat dříve než 14 dní od uzavření smlouvy, dává tímto výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím výše zmíněných lhůt pro odstoupení od smlouvy. V tomto případě nemá objednatel právo na odstoupení od smlouvy a vrácení ceny akce dle předchozích odstavců, což bere tímto na vědomí.
 6. Právo dle čl. VI. tímto článkem není nijak dotčeno. 

Čl. IX.

Reklamace

 1. Na poskytované služby se vztahuje záruka v souladu s ust. § 2099 – § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Objednatel může poskytnutou službu reklamovat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně emailem na výše uváděné kontaktní adresy.
 3. Reklamace musí obsahovat identifikační údaje objednatele, datum a místo akce, která je reklamována, jakož i popis skutečnosti, která je předmětem reklamace.
 4. Vyjádření k reklamaci – tj. posouzení oprávněnosti a způsob vyřízení odešle obdobným komunikačním způsobem poskytovatel bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího uplatnění.

Čl. X.

Další ujednání

 1. Služba je poskytována v souladu s právním řádem České republiky, jímž se řídí i případné právní spory, a v souladu s OP, se kterými odběratel vyslovil souhlas. Případné ujednání smluvních stran nad rámec těchto OP vyžaduje písemnou formu.
 2. Sjednají-li si smluvní strany v souvislosti s poskytováním, objednáváním a užíváním služby pravidla pro uzavírání a plnění svých závazků, která budou odlišná od těchto OP, uplatní se přednostně sjednaná odlišná pravidla.
 3. Tyto OP nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2015.
 4. OP pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí platnosti a účinnosti pozdějších OP.
 5. V případě, že dojde mezi Objednatelem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email:adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz
  Objednatel, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ochrana osobních údajů

Společnost Offroadsafari s.r.o., se sídlem Sokolská 30, Litvínov, 436 01 IČ: 04089375 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracová tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • datum narození

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail zpracováváme, abychom vás jako účastníky výletu mohli kontaktovat a sdělit vám potřebné informace. Datum narození zpracováváme pouze u účastníků výletu Stezky uhlí: těžba z blízka kvůli prokazatelné identifikaci během bezpečnostního školení. Tyto údaje zpracováváme nejdéle po dobu 3 let. 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatel softwaru Lithio s.r.o.
 2. Mgr. Jana Dolejšová, se sídlem Babice 99, Šternberk, IČ 02415071 zapsaná v živnostenském rejstříku
 3. Poskytovatel softwaru Mailchimp
 4. Společnost Google
 5. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud je 
 • vznést proti zpracování osobních údajů námitku
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vyrazte s námi na první trip levněji!

Nechte nám svůj e-mail, pošleme Vám kód na 10% slevu a info, když se bude dít něco, co by Vás mohlo zajímat.


Váš e-mail budeme střežit jako oko v hlavě.